parallax background image

Algemene voorwaarden YOBP

Definities

1) Opdrachtgever; degene die aan YOBP opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

2) YOBP; de onderneming zoals deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland onder nummer 37105189.

Algemene bepalingen

3) De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YOBP. Op alle door YOBP gesloten overeenkomsten, op alle door YOBP verrichte diensten en / of handeling en op alle door YOBP geleverde producten. Van deze voorwaarden zal worden verwacht dat zij de opdrachtgever bekend zijn en tussen YOBP en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4) Overeenkomsten en bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn alleen verbindend indien deze door YOBP schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever. Eventueel overeengekomen van deze voorwaarden afwijkende bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten.

5) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6) Indien een of meerdere bepalingen in de voorwaarden nietig blijken of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YOBP en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling nauwgezet in acht worden genomen.

Aanbiedingen en tarieven

7) Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

8) Alle door YOBP aangeleverde offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van de betreffende aanbieding. Prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door YOBP aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is YOBP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YOBP anders aangeeft.

10) Een samengestelde prijsopgave verplicht YOBP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Iedere offerte van YOBP vormt een ondeelbaar geheel, en kan slechts geheel - en niet gedeeltelijk - worden aanvaard.

11) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

12) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

13) Indien een aanbieding of offerte gedaan door YOBP niet binnen 8 dagen nadat deze door YOBP is verzonden door de opdrachtgever zal zijn aanvaard, zal het aanbod van YOBP zijn vervallen.

Uitvoering van de overeenkomst

14) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YOBP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YOBP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YOBP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YOBP zijn YOBP, heeft YOBP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

16) YOBP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YOBP is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YOBP kenbaar behoorde te zijn.

17) Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan YOBP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

18) Indien door YOBP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

19) Opdrachtgever vrijwaart YOBP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid

20) YOBP is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan YOBP toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij toepassing van normale vakkennis en ervaring vermeden zou zijn, en voorts indien met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening de schade zou zijn vermeden.

21) Indien de opdrachtgever een website, extranet, intranet of andere webapplicatie door YOBP heeft laten vervaardigen in overeenstemming met de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaken van de door de opdrachtgever verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever YOBP voor alle aanspraken van derden vanwege inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiend uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering. Opdrachtgever vrijwaart YOBP voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden vanwege schade die is ontstaan door onrechtmatig, althans onzorgvuldig gebruik van de door YOBP aan opdrachtgever geleverde producten en / of diensten.

22) De opdrachtgever moet YOBP onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met een tussen YOBP en de opdrachtgever aangegane overeenkomst, die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen YOBP door een derde.

23) YOBP is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en / gedragingen van opdrachtgever in strijd met deze algemene voorwaarden, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van YOBP .

24) YOBP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de opdrachtgever ondervindt als gevolg van een wijziging aan het geleverde product door de klant zelf, een Internetgebruiker of iemand die tijdens het uitvoeren van de wijziging niet in dienst was van YOBP . Ter voorkoming van zulke schade is het de klant uitdrukkelijk verboden wijzigingen in het product aan te brengen of doen aanbrengen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van YOBP. Dit betekent onder meer, doch niet uitsluitend, dat opdrachtgever geen schrijfrechten heeft via ftp of http, tot de beschikbare schijfruimte behorende bij het afgenomen hostingpakket, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

25) Indien YOBP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld. Indien YOBP aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van YOBP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

26) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YOBP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan YOBP toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

27) YOBP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

28) YOBP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

29) Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. YOBP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. YOBP is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

30) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YOBP of zijn ondergeschikten.

Wijzigingen

31) Indien een opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is YOBP  tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan YOBP door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl YOBP reedsmet de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat de wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

32) Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is YOBP slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door YOBP aan derden minder betaalde kosten.

33) Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is YOBP gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Contractsduur; uitvoeringstermijn

34) De overeenkomst gaat in per datum totstandkoming van de overeenkomst en heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de overeengekomen bepaalde tijd heeft opgezegd. Deze opzegging heeft alleen rechtsgevolg indien tijdig per aangetekende brief of per fax is opgezegd, tegen de juiste dag.

35) YOBP heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de toepassing van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen over opdrachtgever is uitgesproken, of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

36) Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever YOBP derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

37) De overeenkomst kan door partijen worden opgezegd indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Betaling

38) Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft YOBP het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van YOBP te worden voldaan binnen 14 (veertien) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan YOBP een rente van 2 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

39) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van YOBP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

40) Indien een factuur niet na aanmaning en ingebrekestelling wordt voldaan en YOBP andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is YOBP bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

41) YOBP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. YOBP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. YOBP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

42) Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. De door YOBP gemaakte incasso en /of informatiekosten kunnen steeds naast voornoemde boete worden gevorderd. Incassokosten zullen alsdan worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onderzoek, reclames

43) Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan YOBP. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YOBP in staat is adequaat te reageren.

44) Indien een klacht gegrond is, zal YOBP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

45) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal YOBP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen die in deze algemene voorwaarden zijn bepaald.

Opschorting en ontbinding

46) YOBP is in de navolgende gevallen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadeloosstelling zal verkrijgen:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst YOBP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

47) Voorts is YOBP bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

48) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YOBP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien YOBP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

49) YOBP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

50) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

51) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop YOBP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YOBP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YOBP worden daaronder begrepen.

52) YOBP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat YOBP zijn verplichtingen had moeten nakomen.

53) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

54) Voorzover YOBP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YOBP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

55) YOBP heeft en behoudt alle rechten van intellectueel eigendom die op de geleverde software rusten of gevestigd kunnen worden.

56) Wanneer YOBP de opdrachtgever het gebruiksrecht verleent van één van haar producten, wordt dit alleen verleend voor die domeinnamen, locatie, producten en/of servers zoals op de offerte aangegeven.

57) Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt YOBP zich de rechten en bevoegdheden voor die YOBP toekomen op grond van de Auteurswet.

58) Alle door YOBP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van YOBP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

59) YOBP behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geschillen, Toepasselijk recht

60) De rechter in de vestigingsplaats van YOBP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft YOBP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

61) Op elke overeenkomst tussen YOBP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

62) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

63) Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

64) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Geheimhouding/Concurrentiebeding

65) YOBP en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten en bestanden, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

66) YOBP is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten, aan wie rechten op de Producten zijn verleend, op de YOBP website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.